Statutenwijziging goedgekeurd

17 april 2021

Onder het toeziend oog van Tom Zoethout (Internet Marketeers) en Roland de Groot (ING) is de statutenwijziging goedgekeurd.

Op donderdag 17 maart is tijdens de extra algemene ledenvergadering goedkeuring verleend op de voorgestelde wijziging van de statuten van de VIHIJ.

De doorgevoerde wijzigingen (hoofdzaken):

Artikel 5 oud: Leden kunnen zijn: ondernemingen (hieronder ook begrepen eenmanszaken), werkzaam op het gebied van handel, industrie en/of zakelijke dienstverlening in IJsselstein, echter met uitzondering van detailhandel en horeca. Het gaat hier om " zaken doen van bedrijf tot bedrijf" en geen rechtstreekse verkoop aan consumenten………………………..

Artikel 5 nieuw: Leden kunnen zijn: ondernemingen ( hieronder ook begrepen eenmanszaken), werkzaam op het gebied van handel, industrie en/of zakelijke dienstverlening in IJsselstein, echter met uitzondering van detailhandel. Het gaat hier om " zaken doen van bedrijf tot bedrijf" en geen rechtstreekse verkoop aan consumenten………………………………….

Vervallen: " en horeca" overeenkomstig het besprokene in de ALV van 2015

Artikel 8, lid 2 oud: De leden van het bestuur worden gekozen voor de tijd van drie jaar. Elk jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, echter met dien verstande, dat niet de voorzitter en de secretaris gelijktijdig aftreden. Afgetreden leden kunnen worden herkozen, echter voor niet meer dan één zittingsperiode van drie jaar.

Artikel 8, lid 2 nieuw: " De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Elk jaar treden één of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, echter met dien verstande dat niet de voorzitter en de secretaris gelijktijdig aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. Indien onmiddellijke herbenoeming niet mogelijk is wegens het gedurende twee achtereenvolgende periodes deel uitmaken van het bestuur, is een nieuwe benoeming tot bestuurslid mogelijk na ommekomst van een periode van drie jaar na het eindigen van het laatste lidmaatschap van het bestuur.
Nieuw is hierin de mogelijkheid na een periode van drie opnieuw benoemd te worden tot bestuurslid.
Door toevoeging van " maximaal" kan, indien gewenst, het rooster van aftreden worden aangepast.

Artikel 15, lid 3: oude tekst: Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig is of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen"

Artikel 15, lid 3 nieuw: Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waar tenminste een/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig is of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste drie /vierde van het aantal uitgebrachte stemmen"
Toelichting: de eis van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is met 2/3 wel erg hoog en niet realistisch. Daarom dit vervangen door een/derde. Om toch een hoge mate van acceptatie te bereiken is de meerderheid verhoogd van twee/derde naar drie/vierde.

Artikel 15, lid 4, oud: Indien het vereiste quorum niet aanwezig is, kan op een volgende vergadering, te houden minstens acht en hoogstens dertig dagen na de eerste, tot statutenwijziging worden besloten ongeacht het dan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 15, lid 4, nieuw: Indien het vereiste quorum niet aanwezig is, kan op een volgende vergadering, te houden minstens acht en hoogstens dertig dagen na de eerste, tot statutenwijziging worden besloten ongeacht het dan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Toelichting: ook hier is de eis verhoogd i.v.m. wijziging in artikel 15, lid 3

Artikel 17, lid 1: nieuw: " Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden".
Toelichting: in de huidige situatie moet de ledenvergadering expliciet volmacht geven aan een bestuurslid om de akte te doen verlijden. Dit wordt nu in de statuten opgenomen.

statuten.jpg